JAK PRZETWARZAMY DANE?

RODO

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r przetwarzamy dane osobowe do celów rekrutacji i marketingu.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fintegrow Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Księcia Witolda 49 / 15 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000948091, NIP: 8982272890.

Cele przetwarzania danych

W celu zawarcia i wykonania umowy z klientem lub kontrahentem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów z niej wynikających.

W celu archiwizowania dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

W celu prowadzenia statystyk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO po czasu prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów statystycznych. Statystyki służą do celów usprawnienia prowadzonej działalności.

W celu prowadzenia działań marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu wniesienia sprzeciwu albo wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych.

W celu zarządzania zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO art. 9 ust. 2 lit. b RODO zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez lat 10 dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń. Wizerunek jest wykorzystywany jedynie na podstawie zgody.

W celu prowadzenia rekrutacji na szkolenia oraz do celów przyszłego zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b i lit. f RODO przez 3 miesięce od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody do czasu wycofania zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą następujące podmioty:

  • Fintegrow Apps Sp. z o.o. oraz Fintaxo Sp. z o.o.
  • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  • podmioty wynikające z osobnych umów i zgód.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przez nas przetwarzane przysługuje prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi).

Kontakt

Fintegrow Sp z o.o.

NIP: 898-227-28-90

biuro@fintegrow.pl

+48 570 968 239

Ul. Księcia Witolda 49 / 15
50-202 Wrocław

Formularz

Napisz nam czego potrzebujesz, jaką firmę reprezentujesz i pozostaw w wiadomości numer kontaktowy, pod którym możemy do Ciebie zadzwonić, bo taka forma komunikacji zdecydowanie usprawni nasz kontakt.

5 + 7 =